O projekcie

Celem projektu realizowanego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na UAM jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka polskiego jako obcego (pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową), a także wzrost kompetencji z zakresu komunikacji i przedsiębiorczości u cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i udostępnienie profesjonalnych, e-learningowych, masowych, otwartych kursów edukacyjnych MOOC z zakresu języka polskiego jako obcego (specjalistycznego i/lub ogólnego na poziomie B1). Tematy kursów:

  • B1 z elementami przedsiębiorczości
  • TSL: Transport, spedycja i logistyka
  • Handel i usługi

Działania proj. przyczynią się do szeroko rozumianej integracji, a więc także trwałego związania uczestników projektu z Polską, co należy uznać za pozytywną odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy.
Projekt wpisuje się w realizację trzeciej misji uczelni.
Projekt realizuje cele POWER, w tym przede wszystkim cel szczegółowy dotyczący podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Okres realizacji projektu to 1/10/2019-30/09/2021.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).