„Otwarte kursy wsparciem dla osób uczących się języka polskiego jako obcego”

Projekt realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na UAM w Poznaniu w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).
Źródło finansowania: POWER, oś priorytetowa III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki),
Działanie 3.1 (Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Cel projektu

Celem projektu realizowanego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na UAM jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka polskiego jako obcego (pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową), a także wzrost kompetencji z zakresu komunikacji i przedsiębiorczości u cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i udostępnienie profesjonalnych, e-learningowych, masowych, otwartych kursów edukacyjnych MOOC z zakresu języka polskiego jako obcego (specjalistycznego i/lub ogólnego na poziomie B1). Tematy kursów:
B1 z elementami przedsiębiorczości
TSL: Transport, spedycja i logistyka
Handel i usługi

Okres realizacji projektu to 1/10/2019-30/09/2021. WIĘCEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: "Kurs na MOOC" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).